ที่ปรึกษาด้านไอที (iT Consultant)

iT Consultant
iT Consultant
iT Consultant
iT Consultant

เราให้คำปรึกษาด้านไอที ด้วยประสบการณ์จากการทำงานจริง ทำให้ลูกค้าประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา และพัฒนาองค์กรด้วยระบบไอที ได้จริง เกิดประสิทธิผลสูงสุด

เราให้คำปรึกษาด้านการกำหนดนโยบายงานด้านไอที  การวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วยไอที เป็นที่ปรึกษางานด้านระบบเครือข่าย ( Network ) เป็นที่ปรึกษางานด้านระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning ) เป็นที่ปรึกษางานด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ( Security System ) เป็นที่ปรึกษางานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านไอที เป็นที่ปรึกษางานด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไอที

“ประสบการณ์ของเรา มีไว้พัฒนาองค์กรของคุณ”

บริการที่ปรึกษาด้านไอที

Business Idea Concept

ที่ปรึกษาด้านกำหนดนโยบาย งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

“iT Consultant” เราเป็นที่ปรึกษาการกำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านไอที เป็นที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และเป็นที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์ วางแผนธุรกิจ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

broadband-internet-3910

ที่ปรึกษาด้าน Network and Security System

เราเป็นที่ปรึกษาการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน และสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เป็นที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศ

11kios

ที่ปรึกษางานด้านระบบ ERP

ที่ปรึกษาออกแบบระบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการทรัพยากรระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning )

change

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

เราเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ของข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษางานด้านบุคลากรไอที

เราเป็นที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลไอที ให้มีความเหมาะสมกับงาน

error: Content is protected !!